Үйлчилгээний нөхцөл

Компани

Энлайтэн нь номын товч хураангуйг аудио болон текст хэлбэрийн сэдэв, санааг вебсайт болон аппликэйшн (цаашид "Платформ" гэх) дээр унших, сонсох боломжийг олгох үйлчилгээ юм. Та манай Платформыг хэрэглэснээр номын товч хураангуйг сонсож, мэдлэгээ тэлэх боломжтой. Платформын хэрэглэгч болсноор гэрээний нөхцөлийг дагаж мөрдөх болно. ("Ерөнхий нөхцөлүүд").

Энлайтэнийн үйлчилгээ ба эрхүүд

Платформ нь номын үндсэн сэдэв санаа, ойлголтууд, болон түлхүүр үгнүүдийн танилцуулгыг агуулдаг бөгөөд эдгээрийг Платформын Агуулга гэх болно.

Энлайтэн үйлчилгээ эрх, үйлчилгээгээр дамжуулан түгээсэн агуулга нь Энлайтэн ба / эсвэл Энлайтэн лиценз эзэмшигчийнх өмч юм. Энлайтэн нь Платформ болон Платформын Агуулгыг гэрээний хүрээнд танд хэрэглэх зөвшөөрлийг олгоно. Бид танд зөвхөн Энлайтэн үйлчилгээ болон түүний агуулгыг хувийн хэрэглээнд, цаг хугацааны хязгаартайгаар авах боломжийг олгоно.

Бүх домэйн нэр, лого болон Энлайтэн худалдааны тэмдгийн бусад өвөрмөц шинж чанарууд нь зөвхөн Энлайтэн-ийн өмч юм. Үйлчилгээ авах эрх нь Энлайтэн нэр, лого, домэйн нэр эсвэл Энлайтэн барааны тэмдгийн бусад өвөрмөц онцлогийг арилжааны эсвэл арилжааны бус зорилгоор ашиглах эрх олгохгүй.

1. Энлайтэн-д бүртгүүлэх

Энлайтэн-ийн үйлчилгээг хэрэглэхийн тулд Платформ дээр бүртгүүлэх шаардлагатай. Бүртгэл нь үнэ төлбөргүй гишүүнчлэл бөгөөд төлбөртэй үйлчилгээг авах үүрэг хүлээлгэхгүй болно. Бүртгүүлснээр та Энлайтэн-тэй Платформыг хязгаарлалттай туршиж болох гэрээ хийнэ.

Та бүртгүүлэхдээ өөрийн нэр, утас, имэйл хаяг, нууц үгээ оруулах болно.

Та манай вебсайтаар бүртгүүлэх боломжтой.

Бүртгүүлэхэд шаардагдах мэдээлэл нь бүрэн бүтэн, үнэн зөв бөгөөд хамгийн сүүлийн байдлаар шинэчлэгдсэн байх ёстой.

Нууц үгээ бусдад тараахгүй хадгалах нь таны үүрэг хариуцлага юм. Энлайтэн хэрэглэгчийн дансыг зөвхөн та ашиглана. Таны хэрэглэгчийн дансыг хууль бусаар ашиглах, түүнчлэн иймэрхүү сэжигтэй байдлыг Энлайтэн-т шууд мэдэгдэх хэрэгтэй.

2. Хариуцлага

Энлайтэн нь танд учирсан хохирлын нэхэмжлэлийг цуцална. Энэ нь амь насаа алдсан, бие мах бодийн гэмтэл, эрүүл мэндэд учирсан хохирол, гэрээний үндсэн үүргийг зөрчсөн, түүнчлэн үүргээ зориудаар эсвэл санамсаргүй хохирлын хариуцлагад хамаарахгүй.

3. Хэрэглэх нөхцөлийг өөрчлөх

Энлайтэн нь цаашид Энлайтэн-ийн ашиг сонирхлыг харгалзан үзэх үндэслэлтэй.

Үүний тулд Энлайтэн нь Ерөнхий нэр томьёоны шинэ хувилбарыг бүртгэлд зааж өгсөн имэйл хаягаар танд илгээх болно. Энэ утгаараа Энлайтэн нь Ерөнхий Нөхцөл, Нэмэлт Нөхцөлийн шинэ хувилбарт татгалзах боломж, эцсийн хугацааг, мөн үүнээс үүдэн гарах үр дагаврыг танд тодорхой зааж өгнө.

Хэрэв та энэ хэсгийн 1-р хэсэгт заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш дөрвөн долоо хоногийн дотор ерөнхий нөхцөл, болзлын шинэ хувилбарыг ашиглахыг татгалзахгүй бол шинэ хувилбарыг хүлээн авсан гэж үзнэ.

Хэрэв та Ерөнхий Нөхцөл, Нөхцөл байдлын шинэ хувилбарыг эсэргүүцэж байгаа бол гэрээний харилцаа нь өмнөх Ерөнхий Нөхцөл, Нөхцөлийн дагуу үргэлжлэх болно.